Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Από 13 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία στη Στερεά Ελλάδα

Από 13 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία στη Στερεά ΕλλάδαΕνίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.


Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000€ και μέγιστο τα 40.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

• των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

• των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

• του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

• του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

• του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)

• διάφορα λειτουργικά έξοδα.


Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.


Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 40.000€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 40.000€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 4.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.


Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

• Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης

• Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.


Σε ποιους απευθύνεται


Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.


Περίοδος υποβολής


από 13/10/2020 έως 3/11/2020


Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis  με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».


Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά:

• να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

• να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

• να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.


Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.


Είδος ενίσχυσης


Επιχορήγηση / Επιδότηση


Περιοχή εφαρμογής


Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Όροι και προϋποθέσεις


1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.


2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.


3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.


4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.


5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.


6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 8.000€:

• των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

• των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

• του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

• του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

• του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)

• διάφορα λειτουργικά έξοδα.


7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.


8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός Δικηγορική Εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Κοινωνία Αστικού Δικαίου.


9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).


10. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.


11. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).


12. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.


13. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης


14. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.


Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

• οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).


Τι χρηματοδοτείται


Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000 € και μέγιστο τα 40.000€. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 40.000€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 40.000€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 4.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.


Προϋπολογισμός


€ 10.000.000

                                                                        Πηγή:taxheaven

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Ρύθμιση οφειλών σε πολλές δόσεις - Οι οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη οφειλών πριν την πολυπόθητη ρύθμιση


Εντολή σε όλους τους εφόρους της χώρας να παρέχουν στους οφειλέτες του δημοσίου όσες περισσότερες δόσεις μπορούν, προκειμένου να εξοφλούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Η εντολή δίνεται υπό το φόβο του γενικού «παγώματος» πληρωμών από τους οφειλέτες, εν αναμονή της νέας ευνοϊκότερης ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα. Ετσι, θα παρέχεται κάθε διευκόλυνση στους πολίτες που θέλουν να πληρώσουν με δόσεις.

 Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης σε σύσκεψη που είχε την Τετάρτη με εφόρους μεγάλων ΔΟΥ της Αττικής, τους ζήτησε μέχρι να έρθει η νέα ρύθμιση να αντιμετωπίζουν πιο ελαστικά τις περιπτώσεις φορολογουμένων που θέλουν να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Τους συνέστησε να χορηγούν όσο τον δυνατόν περισσότερες δόσεις για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε πραγματική δυσκολία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Οι οδηγίες προς τις εφορίες είναι το κυνήγι των οφειλετών να ξεκινήσει ήπια το πρώτο τρίμηνο μόνο με τηλεφωνικές οχλήσεις και ειδοποιητήρια και στη συνέχεια να κλιμακωθεί.

 Προτεραιότητα αποτελούν οι νέες οφειλές, που δημιουργήθηκαν το 2012 και θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο να εισπραχθούν, ενώ οι έφοροι έχουν εντολή να μετακινήσουν προσωπικό από άλλα τμήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τα τμήματα ελέγχου και τα δικαστικά τμήματα.

 Η νέα ρύθμιση δεν αναμένεται να είναι έτοιμη πριν από 1-2 μήνες, με την κυβέρνηση να επιδιώκει δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 100 δόσεις και επιτόκιο που θα κυμαίνεται από 0,5-0,7%, ενώ το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τρόπους ώστε να μπουν και οι τράπεζες στο παιχνίδι της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων, πιθανόν μέσω της δυνατότητας εξόφλησης σε άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών.


Πηγή Ημερησία

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012

Οι τελευταίες προτάσεις που επεξεργάζεται το Υπ.Οικ. για τις αλλαγές στην φορολογία - Τι αλλάζει στο φορολογικό σύστημα

Aν και ακόμη τίποτε δεν έχει πλήρως οριστικοποιηθεί, οι κατ' αρχήν σχεδιασμοί του υπουργείου Οικονομικών προβλέπουν τα εξής: 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Ολοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή, που θα ορισθεί στο 30% ή στο 35%. Παράλληλα, θα αυξηθεί η παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα από το 20% στο 25%. 

Σημειώνεται ότι το μέτρο ακόμη και σήμερα συναντά σφοδρές αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του υπουργείου Οικονομικών με το επιχείρημα ότι δεν πρόκειται να επιφέρει το παραμικρό χτύπημα στη φοροδιαφυγή. 

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η δυνατότητα έκπτωσης του 100% των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των ελεύθερων επαγγελματιών, έναντι έκπτωσης 10% από τον τελικό φόρο που ισχύει σήμερα. Από τις αλλαγές αυτές προτείνεται να εξαιρεθούν οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με σύμβαση εργασίας και αμείβονται με το λεγόμενο «μπλοκάκι», οι οποίοι θα συνεχίσουν να φορολογούνται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

Οι αλλαγές που αφορούν μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ως εξής:
Τρεις κλίμακες
Με το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ να διατηρείται τα εισοδήματα των μισθωτών και συνταξιούχων θα φορολογούνται με νέα φορολογική κλίμακα. Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι για τη νέα φορολογική κλίμακα είναι πολλά ενώ δύο είναι τα επικρατέστερα:
1. Το πρώτο σενάριο προβλέπει αφορολόγητο όριο αμετάβλητο στις 5.000 ευρώ και τρία ακόμη φορολογικά κλιμάκια:

 •Από 5.000-12.000 ευρώ με συντελεστή 10%.
 •Από 12.000 - 16.000 ευρώ με συντελεστή 18%.
 •Από 16.000 ευρώ και πάνω με συντελεστή 35%.

 Στην περίπτωση που καταργηθούν πλήρως τα πρόσθετα αφορολόγητα για τα παιδιά τα οποία ανέρχονται σε 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και σε 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο από το τρίτο και τα επόμενα, τότε οι έξτρα φορο-επιβαρύνσεις με την εφαρμογή της συγκεκριμένης κλίμακας διαμορφώνονται ως εξής:
Φορολογούμενοι χωρίς παιδιά: 
Για τους έχοντες εισοδήματα έως 16.000 ευρώ δεν θα προκύψουν ούτε αυξήσεις ούτε ελαφρύνσεις φόρων. Για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα από 17.000 ευρώ έως 65.000 ευρώ προκύπτουν έξτρα φόροι από 100 ευρώ έως 1.000 ευρώ. Για τους έχοντες εισοδήματα από 70.000 ευρώ και άνω προκύπτουν φοροελαφρύνσεις έως 1.600 ευρώ.

Φορολογούμενοι με ένα προστατευόμενο τέκνο: 
 Για εισοδήματα από 6.000 ευρώ έως 70.000 ευρώ οι πρόσθετοι φόροι ξεκινούν από 100 ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 1.200 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 70.000 ευρώ προκύπτουν ελαφρύνσεις από 150 έως 1.400 ευρώ.
Φορολογούμενοι με δύο προστατευόμενα τέκνα: 
Για εισοδήματα από 6.000 έως 70.000 ευρώ οι έξτρα φόροι ανέρχονται από 100 έως 1.400 ευρώ ενώ οι ελαφρύνσεις για τους έχοντες εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ φθάνουν μέχρι και τα 1.200 ευρώ.
2. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει αφορολόγητο όριο αμετάβλητο στις 5.000 ευρώ και δυο ακόμη φορολογικά κλιμάκια:
 •Από 5.000 - 22.000 ευρώ με συντελεστή 15%.
 •Από 22.000 ευρώ και πάνω με συντελεστή 30%.ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Προτείνεται η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών από το 20% στο 19% και του συντελεστή φορολόγησης κατά τη διανομή μερίσματος από το 25% στο 19%. Με τον τρόπο αυτό η συνολική φορολογική επιβάρυνση για κέρδη των ΑΕ μειώνεται από το 42,5% στο 35%.

ΑΓΡΟΤΕΣ
Καταργείται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα υποχρεωθούν να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία ως επιτηδευματίες. Το καθαρό εισόδημά τους θα προσδιορίζεται λογιστικά (έσοδα - έξοδα) με συντελεστή 6%. 

Εμμεση φορολογία
- Μείωση του ΦΠΑ από το 23% στο 13% για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. 
- Αύξηση από 10% σε 15% του συντελεστή φορολόγησης των τόκων για καταθέσεις, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.
- Μείωση επιστροφών ΦΠΑ στους αγρότες από το 2013. Συγκεκριμένα, μειώνεται από 11% σε 6% το ποσοστό με το οποίο υπολογίζονται οι επιστροφές ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. 
- Θεσπίζεται ειδικό τέλος άδειας καπνίσματος για ειδικούς χώρους καπνιζόντων σε κέντρα διασκέδασης και καταστήματα μαζικής εστίασης.
- Αυξήσεις στα τέλη και τις χρεώσεις για αγωγές και ποινικές δίκες.
- Αναμόρφωση της φορολογίας στα τσιγάρα. Αυξάνεται στα 80 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα ο πάγιος φόρος κατανάλωσης, μειώνεται στο 20% ο αναλογικός φόρος και αυξάνεται στα 115 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα ο ελάχιστος φόρος κατανάλωσης. Από τις αλλαγές αυτές αναμένεται να αυξηθεί η τιμή στα φθηνά τσιγάρα και να μειωθούν τα υπόλοιπα..

Πηγή: taxheaven

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Online σύνδεση νέου τύπου ταμειακών μηχανών με το ΥΠΟΙΚ και barcode σε όλες τις αποδείξεις ώστε να ελέγχονται οι τζίροι, ο ΦΠΑ και τα πλαστά & εικονικά τιμολόγια
Τη σταδιακή αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων ταμειακών μηχανών με νέου τύπου ηλεκτρονικούς μηχανισμούς που θα διαβιβάζουν αυτόματα όλα τα στοιχεία των εκδιδόμενων αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την προσαρμογή των υφιστάμενων μηχανογραφικών συστημάτων έκδοσης τιμολογίων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποστέλλουν αυτόματα στη ΓΓΠΣ τα στοιχεία όλων των διακινούμενων τιμολογίων, προβλέπουν τα σχέδια που θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Big Brother η εφορία

Με τη χρήση των νέων μηχανισμών έκδοσης φορολογικών στοιχείων, κάθε απόδειξη που θα εκδίδεται θα φέρει ένα μοναδικό γραμμωτό κώδικα (bar code) και μία μοναδική ψηφιακή «υπογραφή» μέσω των οποίων θα πιστοποιείται η γνησιότητά της και ταυτόχρονα θα καθίσταται δυνατή η αυτόματη ψηφιακή ανάγνωση, η επαλήθευση, η επεξεργασία και η διασταύρωση όλων των αναγραφόμενων δεδομένων από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
Στόχος των νέων μέτρων, που θα τεθούν σε εφαρμογή τους προσεχείς μήνες, είναι να καταγράφονται και να παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, σε πραγματικό χρόνο και εξ αποστάσεως, όλες οι εισπράξεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τους πελάτες τους.
Στην ουσία όλες οι συναλλαγές των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών θα γνωστοποιούνται αυτόματα στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, τη στιγμή που πραγματοποιούνται, επιτρέποντας τον άμεσο έλεγχο των οικονομικών τους δεδομένων. Παράλληλα, θα καταστεί δυνατός ο αυτόματος έλεγχος της γνησιότητας των εκδιδόμενων αποδείξεων και τιμολογίων και θα αποτραπούν οριστικά τα φαινόμενα έκδοσης πλαστών παραστατικών.
Επιπλέον θα περιοριστούν σημαντικά και τα φαινόμενα έκδοσης εικονικών τιμολογίων, δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ως έγκυρο ένα τιμολόγιο θα είναι ο μεν εκδότης να έχει αποστείλει τα στοιχεία του ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ, ο δε λήπτης να έχει αποστείλει στη ΓΓΠΣ ηλεκτρονικά τη δήλωση αποδοχής των στοιχείων του τιμολογίου, τα οποία απεστάλησαν από τον εκδότη.
Ταμειακές νέας εποχής

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να υπογραφούν δύο υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες:
Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των νέου τύπου ταμειακών μηχανών και λοιπών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών μέσω των οποίων θα διαβιβάζονται στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών όλα τα στοιχεία των εκδιδόμενων αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.
Καθορίζεται ο τύπος του λογισμικού που θα πρέπει να ενσωματωθεί στα μηχανογραφικά συστήματα έκδοσης τιμολογίων και λοιπών φορολογικών στοιχείων διακίνησης προκειμένου όλα τα στοιχεία των τιμολογίων να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και με αυτόματο τρόπο στη ΓΓΠΣ από τους εκδότες και ταυτόχρονα να γίνονται αποδεκτά και να επικυρώνονται αυτόματα από τους λήπτες, ώστε να μην υπάρχει πλέον περιθώριο διακίνησης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων!
Άμεση ενημέρωση της ΓΓΠΣ

Αναλυτικά, τα μέτρα που θα εφαρμόσει εντός των προσεχών μηνών το υπουργείο Οικονομικών προβλέπουν:
Τη διαβίβαση στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών των δεδομένων των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται από ταμειακές μηχανές και λοιπούς Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ).
Ολες οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις αγαθών θα κληθούν σταδιακά εντός ενός διαστήματος 1 έως 2 ετών να αντικαταστήσουν τις ταμειακές μηχανές και τους λοιπούς Φορολογικούς  Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς, μέσω των οποίων εκδίδουν σήμερα τις αποδείξεις τους, με νέου τύπου ηλεκτρονικούς μηχανισμούς έκδοσης αποδείξεων.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των νέων αυτών μηχανισμών εγκρίθηκαν το περασμένο καλοκαίρι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υπουργική απόφαση που περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια και ενσωματώνει στην ελληνική φορολογική νομοθεσία τις προδιαγραφές αυτές είναι ήδη έτοιμη προς υπογραφή από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάνη.
Σύμφωνα με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης:
 Οι νέοι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί θα διαθέτουν υποχρεωτικά ενσωματωμένη μία «θύρα» μέσω της οποίας θα διενεργείται ηλεκτρονικά η αποστολή-διαβίβαση των δεδομένων των αποδείξεων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων   της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών. Ως θύρα αποστολής-διαβίβασης των δεδομένων αυτών στη ΓΓΠΣ δύναται να χρησιμοποιηθεί και η «θύρα ανάγνωσης φορολογικής μνήμης» ή ακόμη και ασύρματη διεπαφή όπως η διεπαφή GPRS.
 Οι νέοι μηχανισμοί θα εκδίδουν έναν ενιαίο τύπο απόδειξης (υπόδειγμα του οποίου παραθέτουμε). Στην απόδειξη αυτή, θα αναγράφονται, ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», τα ακόλουθα στοιχεία:
Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης.
Διεύθυνση.
Επάγγελμα – Δραστηριότητα.
ΑΦΜ.
ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.
Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.
Ημερήσιος αύξων αριθμός φορολογικής απόδειξης εσόδου και πλήθος (προοδευτικός αύξων αριθμός) των εκδοθεισών φορολογικών αποδείξεων εσόδου από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος ημερήσιου αύξοντος αριθμού φορολογικής απόδειξης.
Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης.
Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τους εκάστοτε τύπους και κατηγορίες ΦΗΜ. Επιτρέπεται η αναγραφή τριών γραμμών ελεύθερου κειμένου (σχόλια) εντός των φορολογικών δελτίων αποδείξεων, το οποίο θα καθορίζεται ελεύθερα από τον κάτοχο/χρήστη του ΦΗΜ με την προϋπόθεση ότι το κείμενο αυτό δεν θα εκτείνεται επί της γραμμής πέραν του σημείου που θα άρχιζε η εκτύπωση ποσού, δεν θα παραπέμπει σε παρανοήσεις ή αλλοιώσεις των συναλλαγών του περιεχομένου της απόδειξης και θα εκτυπώνεται μετά την εκτύπωση του συνολικού ποσού της συναλλαγής και την ένδειξη «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΛΗΞΗ».
Μία τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος ή υπηρεσία στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους ή της υπηρεσίας. Η ποσότητα αναγράφεται έως τρία δεκαδικά ψηφία και η τιμή μονάδας είδους ή υπηρεσίας έως πέντε δεκαδικά ψηφία (υγρά καυσίμων κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση η τελική αξία του είδους θα αναγράφεται με δύο δεκαδικά.
O αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά υποχρεωτικά με δύο δεκαδικά ψηφία στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους ή της παροχής υπηρεσίας.
Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. Αυτό δεν ισχύει για τις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου.
Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού.
Ο αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών (απόδειξης δαπανών). Ο ΦΗΜ υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού κάρτας αποδείξεων πελάτη. Η καταχώριση δύναται να γίνεται είτε αυτόματα, μέσω διασυνδεόμενης στο φορολογικό μηχανισμό-ταμειακή μηχανή, εξωτερικής συσκευής (scanner, MCR, smart card, κ.λπ.), είτε χειροκίνητα με πληκτρολόγηση του αριθμού πιστοποίησης του πελάτη, με ταυτόχρονη αυτόματη καταγραφή και διαφύλαξη των στοιχείων της φορολογικής απόδειξης με τον αριθμό πιστοποίησης του πελάτη στην εσωτερική μνήμη.
Η «Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη» (ΠΑΗΨΣ) της φορολογικής απόδειξης, η οποία θα πρέπει να εκτυπώνεται πριν από τις λέξεις «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ». Πρόκειται ουσιαστικά για έναν κωδικό που είναι μοναδικός για κάθε απόδειξη και δημιουργείται όταν έχουν εκδοθεί όλα τα προηγούμενα στοιχεία της απόδειξης. Ο κωδικός αυτός αποτελεί ουσιαστικά ένα είδος «ψηφιακής υπογραφής» που πιστοποιεί τη μοναδικότητα της απόδειξης και ταυτίζεται απόλυτα με τα αναγραφόμενα σ’ αυτήν στοιχεία. Μέσω του κωδικού αυτού ο εφοριακός υπάλληλος που θα πραγματοποιεί έλεγχο μέσω δικού του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα μπορεί να επαληθεύει τη γνησιότητα κάθε εκδοθείσης απόδειξης. Οταν δηλαδή ο ελεγκτής της εφορίας τροφοδοτήσει τον υπολογιστή του με τα επιμέρους στοιχεία της απόδειξης που θέλει να ελέγξει θα πρέπει στην οθόνη να εμφανίζεται ένας κωδικός ίδιος ακριβώς με αυτόν που αναγράφεται στην απόδειξη. Αν ο κωδικός που θα εμφανιστεί δεν είναι ο ίδιος με τον αναγραφόμενο στην απόδειξη, τότε αυτό θα σημαίνει ότι τα στοιχεία της απόδειξης έχουν αλλοιωθεί! Με τον κωδικό αυτό, τον οποίο θα μπορεί να τσεκάρει μέσω του φορητού υπολογιστή του ο ελεγκτής-εφοριακός, διασφαλίζεται πλέον ότι είναι αδύνατο να μην εντοπιστούν τυχόν αποδείξεις-μαϊμού εκδοθείσες από μη πιστοποιημένες ή αδήλωτες ταμειακές μηχανές.
Ενας γραμμωτός κώδικας (bar code) με στοιχεία απόδειξης, δηλαδή αριθμό μητρώου ΦΗΜ, γενικό αύξoντα αριθμό προοδευτικών αποδείξεων,  συνολική αξία απόδειξης, για επιτόπιο έλεγχο. Κάθε νέου τύπου απόδειξη θα έχει πλέον ένα γραμμωτό κώδικα (bar code). Μελλοντικά οι ελεγκτές της εφορίας θα μπορούν να ελέγχουν τη γνησιότητα των αποδείξεων που έχουν στα χέρια τους οι πελάτες των επιχειρήσεων που τις εξέδωσαν. Οι εφοριακοί θα είναι εφοδιασμένοι με ένα ειδικό μηχάνημα ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (PDA) με το οποίο θα «σκανάρουν» τον bar code απόδειξης που βρίσκεται στα χέρια του πελάτη λιανικής. Μέσω της διαδικασίας αυτής θα στέλνουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της απόδειξης στη ΓΓΠΣ με το ερώτημα εάν αυτά έχουν διαβιβαστεί ήδη από την εκδότρια επιχείρηση. Εάν η απάντηση που θα αποστέλλει αυτόματα η ΓΓΠΣ είναι αρνητική, τότε ο εφοριακός θα διενεργεί έλεγχο στην επιχείρηση η οποία θα θεωρείται ύποπτη για παραβίαση του φορολογικού μηχανισμού και αλλοίωση των δεδομένων των εκδοθεισών αποδείξεων.
Πλαστά & εικονικά τιμολόγια

Γενικά, με την ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων των - εκδιδόμενων από ΦΗΜ (φορολογικές ταμειακές μηχανές) - αποδείξεων στη ΓΓΠΣ θα σταματήσει να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης «πλαστών» αποδείξεων από μη φορολογικές ταμειακές μηχανές ή από ΦΗΜ που δεν έχουν δηλωθεί στο ΤΑΧΙSnet. Επιπλέον, θα περιοριστεί η δυνατότητα των επιτηδευματιών να αποφεύγουν την έκδοση αποδείξεων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα μεγέθη των εσόδων του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος κ.λπ. και να ελέγχουν άμεσα, μέσω διασταυρώσεων, την ορθότητα των δηλώσεων ΦΠΑ, έχοντας ταυτόχρονα στη διάθεσή τους και τα διαβιβαζόμενα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών.
Τέλος, η Πολιτεία θα καταφέρει να μεγιστοποιήσει τα οφέλη που προσδοκά από την επέκταση της χρήσης της Κάρτας Αποδείξεων σε όλες τις συναλλαγές των πολιτών.
Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στη ΓΓΠΣ

Στα μηχανογραφικά συστήματα έκδοσης φορολογικών στοιχείων θα ενσωματωθούν ειδικά προγράμματα για τη δημιουργία, την αποθήκευση και τη διαφύλαξη ηλεκτρονικών αρχείων με τα δεδομένα των εκδιδόμενων στοιχείων, τα οποία θα διαβιβάζονται αυτόματα σε ειδική βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ.
Τα δεδομένα των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά αποδεκτά και από τους παραλήπτες των στοιχείων. Οσα φορολογικά στοιχεία δεν γίνονται αποδεκτά από τους παραλήπτες θα θεωρούνται πλαστά και οι εκδότες θα ελέγχονται εξονυχιστικά.
Επίσης φορολογικά στοιχεία που έχουν γίνει αποδεκτά από τους παραλήπτες αλλά δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά από τους εκδότες θα ελέγχονται για εικονικότητα. Στην περίπτωση αυτή οι επιχειρηματίες που θα τα έχουν αποδεχθεί θα θεωρούνται λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Με την αξιοποίηση των δεδομένων που διαβιβάζονται θα περιοριστούν τα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, θα καταστεί δυνατή η ορθή εκτίμηση του μεγέθους των εσόδων από τον ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος, θα μπορεί να ελέγχεται άμεσα και να επαληθεύεται η ορθότητα των κατατεθέντων δηλώσεων ΦΠΑ και των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, καθώς και η σύνταξη και η υποβολή ορθών δηλώσεων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.
Στο... κόλπο και οι αγοραστές

Η ηλεκτρονική διαβίβαση και η ηλεκτρονική αποδοχή των δεδομένων των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων σε κεντρική βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ θα είναι υποχρεωτική για όλους τους επιτηδευματίες και για όλα τα φορολογικά στοιχεία, ανεξαρτήτως τρόπου έκδοσης, τρόπου λήψης, αξίας και περιεχομένου.
Η συλλογή πληθώρας στοιχείων, η οποία θα επιτρέπεται μέσω της ηλεκτρονικής διαβίβασης των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ, μπορεί να κάνει εφικτή την άμεση και τη στοχευμένη επέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού στην έδρα των συναλλασσομένων (π.χ. μέσω της τροφοδότησης του πληροφοριακού συστήματος διενέργειας ελέγχων ELENXIS). Οσα δεδομένα φορολογικών στοιχείων διαβιβάζονται στην κεντρική βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ αλλά δεν επιβεβαιώνονται από τους λήπτες θεωρούνται αυτόματα «ύποπτα» και ελέγχονται κατά προτεραιότητα.
Οσα φορολογικά στοιχεία διακινούνται σε φυσική μορφή ελέγχονται για το εάν τα δεδομένα τους έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά και έχουν γίνει αποδεκτά από τους λήπτες και εφόσον δεν διαπιστώνεται η ηλεκτρονική διαβίβαση ή αποδοχή των στοιχείων τους θεωρούνται «ύποπτα» και οι εκδότες και οι λήπτες τους ελέγχονται κατά προτεραιότητα.
Με το σύστημα αυτό οι ελεγκτές θα μπορούσαν να είναι εφοδιασμένοι με στοιχεία που θα τους έκαναν αποτελεσματικούς ακόμη και στη διενέργεια ελέγχων κατά τη διαδικασία διακίνησης αγαθών.
Πηγή: Taxdev

Φορολογικές δηλώσεις και δάνεια «βλέπει» η εφορία για να υπολογίσει το διαθέσιμο εισόδημα των φορολογούμενων


Με βάση έναν αλγόριθμο, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών, αλλά και τα τραπεζικά τους δάνεια, υπολογίζουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών τα διαθέσιμα εισοδήματα των φορολογουμένων, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, όπως είπε στον «ΒΗΜΑ 99,5» ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Χάρης Θεοχάρης.

Σχετικά με τις διασταυρώσεις των δηλωθέντων εισοδημάτων με τραπεζικά δάνεια και εμβάσματα που σχεδιάζει το υπουργείο, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει τις προδιαγραφές και έχουμε κάνει ήδη τις συνεργασίες με τις τράπεζες, μετά από υπουργική απόφαση που μας επέτρεπε να ζητάμε τέτοιου είδους στοιχεία, γιατί και να τα ζητούσαμε τώρα από τις τράπεζες, δεν θα μπορούσαν να μας τα δώσουν».

«Τις επόμενες μέρες θα την οριστικοποιήσουμε», προσέθεσε.

«Δεν έχουμε κάνει τον ακριβή σχεδιασμό, αλλά μπορώ να δώσω μια γενική εικόνα», συνέχισε.

«Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έχουμε αναπτύξει έναν αλγόριθμο, ο οποίος μας επιτρέπει να υπολογίζουμε, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχουν γίνει, πόσο είναι το διαθέσιμο εισόδημα του καθενός», ανέφερε.

«Έτσι, και στην περίπτωση των εμβασμάτων που βγαίνουν στο εξωτερικό και στην περίπτωση των δανείων, κοιτάζουμε να δούμε αν αυτό έχει σχέση με τα στοιχεία που το αντιπαραβάλλουμε».

«Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, θα λάβουμε υπόψη την πρακτική που έχουν οι τράπεζες», είπε.

«Εκεί, οι τράπεζες έχουν μια πρακτική, αν πρόκειται για στεγαστικά δάνεια, να επιτρέπουν γύρω στο 40% του εισοδήματος και όταν πρόκειται για τα υπόλοιπα δάνεια, το 30%. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε το υποθετικό εισόδημα που οι τράπεζες υπολογίζουν και το εισόδημα που έχουμε εμείς», κατέληξε ο κ. Θεοχάρης.Πηγή: TaxDevil